Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Tafelpakhuis

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Het Tafelpakhuis.

Offertes
De klant geeft door een bestelling te plaatsen aan deze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Het Tafelpakhuis is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op offertes. Het Tafelpakhuis is niet gebonden een product te leveren tegen een foutief vermelde prijs of voorwaarden.

Natuurproduct
Het Tafelpakhuis levert natuurlijke producten en verleent geen garanties met betrekking tot het behoud van het geleverde product. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de volgende zaken:
Er kan bij hout en bij versteend hout na verloop van tijd kleurverschil optreden.
Hout “werkt” en er kunnen barsten en/of scheuren ontstaan, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte waar het object wordt geplaatst. Bij strenge vorst is het mogelijk dat er van versteend hout kleine stukjes afbreken wanneer ruw versteend hout buiten geplaatst wordt.

Aansprakelijkheid
Onze producten zijn meestal zwaar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier plaatsen van de stukken. Het Tafelpakhuis accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, bij de klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij Het Tafelpakhuis aangeschaft product, ongeacht de oorzaak.

Betaling
Facturen dienen uiterlijk zeven dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Het Tafelpakhuis blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij te late betaling wordt 1 procent rente over het uitstaande bedrag (inclusief de eventueel verschuldigde rente) per maand of, indien van toepassing, een deel van de maand in rekening gebracht zonder dat daartoe een aanmaning door Het Tafelpakhuis is vereist.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant zijn de vorderingen en de verplichtingen van de klant jegens Het Tafelpakhuis onmiddellijk opeisbaar.
Op elke overeenkomst tussen klant en Het Tafelpakhuis is het Nederlands recht van toepassing